PREMIO CHMAL

Przyjedz do CHMALA, Chmal nigdy nie nawala.

Wybierz usługę

Co potrzebujesz?

Polityka prywatności w Internecie
25-05-2018
Niniejszą Politykę prywatności w Internecie („Polityka”) stosuje się do strony Premio Chmal znajdującej się pod adresem https://chmal.premio.pl oraz https://chmal.pl („Strona internetowa”).
Zobowiązanie do poszanowania prywatności złożone przez Hurtownię Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j. w skrócie Premio Chmal
Hurtownia Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j. i podmioty z nią powiązane szanują prywatność osób fizycznych i doceniają zaufanie, jakim obdarzają ich odwiedzający Stronę internetową, klienci, dostawcy i inne podmioty, z którymi Hurtownia Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j. dokonuje transakcji. Hurtownia Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j. przetwarza dane osobowe (zgodnie z definicją poniżej) w sposób zgodny z regulacjami prawnymi obowiązującymi w krajach, w których prowadzi swoją działalność. Od 25 maja 2018 r. w krajach Unii Europejskiej obowiązuje Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) [1].
Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Stronę internetową Premio Chmal  przetwarza jego dane osobowe (zgodnie z definicją poniżej), pełniąc rolę administratora danych, tj. podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych użytkownika, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych.
Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie użytkownika i wyjaśnienie mu w sposób przejrzysty:
 • jak i dlaczego Premio Chmal zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe użytkownika;
 • na czym polega rola Premio Chmal jako administratora danych osobowych użytkownika; oraz
 • jakie są prawa użytkownika i obowiązki Premio Chmal w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Definicje
W niniejszej Polityce stosuje się następujące definicje:
dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej [2];
przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a czasownik „przetwarzać” interpretuje się odpowiednio; oraz
 „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu Premio Chmal mogą być jej podmioty zależne lub powiązane bądź dostawcy i usługodawcy zewnętrzni. We wszystkich takich przypadkach Premio Chmal zawrze z podmiotem przetwarzającym dane umowę o przetwarzaniu danych, zapewniającą przetwarzanie danych osobowych użytkownika zgodnie z RODO.
Zbieranie informacji
Sposób zbierania
Gdy użytkownik korzysta ze Strony internetowej, niektóre dane osobowe zbierane są bezpośrednio na skutek jej przeglądania.  Niektóre funkcje Strony internetowej mogą jednak wymagać dobrowolnego podania Premio Chmal dodatkowych danych osobowych.
Kategorie zbieranych danych osobowych
Premio Chmal zbiera następujące informacje o użytkownikach odwiedzających Stronę internetową:
 • adres IP użytkownika;
 • domena dostawcy usług internetowych użytkownika;
 • typ i rodzaj przeglądarki, systemu operacyjnego i platformy użytkownika;
 • informacje dotyczące odwiedzanych stron, wyszukiwanych fraz, czasu spędzonego na Stronie internetowej oraz innych danych statystycznych;
 • informacje dotyczące nawyków i preferencji użytkownika.
Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do lub korzystać z niektórych funkcji Strony internetowej, Premio Chmal może również poprosić go o następujące dane dodatkowe:
 • podstawowe informacje identyfikacyjne (tj. imię, nazwisko, adres pocztowy/e-mailowy i numer telefonu);
 • treść formularzy kontaktowych wypełnianych za pośrednictwem Strony internetowej;
 • informacje finansowe (na przykład dane rachunku bankowego);
 • informacje dotyczące internetowej rejestracji gwarancji na opony i numery referencyjne;
 • dane identyfikacyjne samochodu (w tym numer rejestracyjny w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem);
 • dane logowania; oraz
 • inne informacje dotyczące badań, które Premio Chmal może prowadzać w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Strony internetowej.
Należy pamiętać, że w niektórych krajach dane identyfikacyjne samochodu mogą zostać uzyskane ze źródeł dostępnych publicznie, z tego względu Premio Chmal może powiązać numer rejestracyjny pojazdu z danymi identyfikacyjnymi.
Przetwarzania płatności, w tym płatności dokonanych kartami debetowym i kredytowymi, dokonują usługodawcy zewnętrzny. Premio Chmal nie przetwarza ani nie przechowuje danych karty debetowej lub kredytowej użytkownika w związku z transakcjami dokonanymi za pośrednictwem Strony internetowej.  
Konsekwencje odmowy przekazania danych osobowych
Użytkownik nie ma obowiązku przekazania Premio Chmal swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że w niektórych okolicznościach odmowa przekazania danych osobowych, akceptacji plików „cookie” lub dostosowania ustawień przeglądarki może mieć wpływ na sposób przeglądania przez użytkownika Strony internetowej i uniemożliwić mu korzystanie z niektórych jej funkcji.
Z tego względu, przy zbieraniu danych osobowych (np. za pośrednictwem formularzy) Premio Chmal wskazywać będzie, czy przekazywanie takich danych jest obowiązkowe (np. oznaczając dane pole gwiazdką) i jakie są konsekwencje odmowy przekazania wymaganych danych.
Pliki „cookie” i inne podobne technologie
Na Stronie internetowej mogą być używane pliki „cookie” lub „web beacon”. Plik „cookie” to plik tekstowy, który może zostać zapisany w komputerze, urządzeniu lub systemie użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Pliki „cookie” pozwalają Premio Chmal lepiej obsłużyć osoby odwiedzające Stronę internetową, oferując im materiały dostosowane do ich potrzeb. Pliki te zawierają informacje zebrane z urządzenia użytkownika i przesłane za pośrednictwem Strony internetowej przy każdej kolejnej wizycie, co pozwala z upływem czasu zapamiętać działania i preferencje użytkownika. Zbierane informacje nie zawierają imienia i nazwiska, numeru telefonu ani adresu e-mail użytkownika.
Dodatkowe informacje na temat korzystania z plików „cookie” można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie.
Bezpieczeństwo
Biorąc pod uwagę aktualny stan techniczny, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko mające różne prawdopodobieństwo i wagę dla praw i wolności osób fizycznych, Premio Chmal stosuje odpowiednie środki ostrożności mające na celu ochronę danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Premio Chmal przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem, jak również mające na celu umożliwienie reakcji w przypadku niewłaściwego użycia, utraty lub nieupoważnionego użycia tych danych osobowych.
Dane zbierane przez Premio Chmal mogą być przechowywane w systemach przechowywania danych należących do podmiotów zewnętrznych (patrz punkt „Odbiorcy zewnętrzni” poniżej). W takich przypadkach Premio Chmal wymaga od tych osób trzecich, aby stosowały praktyki i systemy bezpieczeństwa zapewniające bezpieczeństwo informacji.
Cele i podstawa prawna przetwarzania
Cele przetwarzania
Premio Chmal i podmioty przetwarzające dane w imieniu Premio Chmal wykorzystują przekazane przez użytkownika dane osobowe do następujących celów:  
 • rejestracja użytkowników i zarządzanie profilami (np. odpowiadanie na pytania użytkowników);
 • przetwarzanie, rejestrowanie i śledzenie zakupów, płatności, zwrotów, gwarancji lub rabatów użytkownika;
 • zamawianie produktów lub usług;
 • określenie poziomu korzystania ze Strony internetowej (w tym przygotowanie statystyk dotyczących korzystania);
 • okresowe wysyłanie na adres podany w tym celu przez użytkownika wiadomości e-mail o produktach Premio Chmal, ofert specjalnych i informacji, które mogą być uznane za interesujące dla użytkownika lub firmy, dla której pracuje;
 • zapraszanie do udziału w ankietach internetowych;
 • wysyłanie zapytań o informacje zwrotne na temat produktów i usług;
 • ulepszanie Strony internetowej;
 • komunikacja z użytkownikiem w reakcji na otrzymaną od niego prośbę.
Informacje dotyczące internetowej rejestracji gwarancji na opony nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. 
Podstawa prawna przetwarzania
Premio Chmal nie może przetwarzać danych osobowych, jeśli nie posiada ważnej podstawy prawnej. Dlatego też dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy:
 • Premio Chmal uzyska uprzednio zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań umownych Premio Chmal wobec użytkownika lub podjęcia działań na żądanie użytkownika, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Premio Chmal obowiązków prawnych lub regulacyjnych (np. zobowiązań podatkowych lub rachunkowych); lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Premio Chmal i nie wpływa nadmiernie na interesy użytkownika lub jego podstawowe prawa i wolności. Zwracamy uwagę, że gdy Premio Chmal przetwarza dane osobowe użytkownika na tej podstawie, zawsze próbuje zachować równowagę między prawnie uzasadnionym interesem Premio Chmal a prywatnością użytkownika.
 
 
Przykłady „prawnie uzasadnionych interesów” to:
 • wykorzystanie efektywnych kosztowo usług (np. decyzja o przetwarzaniu danych na określonych platformach oferowanych przez dostawców zewnętrznych);
 • oferowanie produktów i usług obecnym lub potencjalnym klientom;
 • lepsze zarządzanie i administrowanie stosunkami z klientami i ich danymi;
 • ulepszanie jakości usług świadczonych klientom poprzez uwzględnianie ich preferencji co do sposobu (telefon, e-mail itd.) i częstości komunikacji;
 • mierzenie zainteresowania klientów produktami Premio Chmal i lepsze zrozumienie reakcji klientów na wiadomościami e-mail o treści marketingowej, w tym poprzez badania statystyczne i inne oraz analizę danych dotyczących statusu wiadomości (niedoręczona, doręczona, otwarta);
 • umożliwienie Premio Chmal oferowania reklam i ofert dopasowanych do klientów, co wpływa na skuteczniejsze wprowadzanie przez Premio Chmal produktów na rynek;
 • sprzedaż całości lub części przedsiębiorstwa Premio Chmal lub jej majątku bądź nabycie przez osobę trzecią majątku, którego część mogą stanowić również dane osobowe;
 • zapobieganie oszustwom lub działaniom przestępczym i niewłaściwemu wykorzystywaniu produktów lub usług Premio Chmal oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów, narzędzi i sieci informatycznych Premio Chmal; oraz
 • osiąganie celów dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej.
Odbiorcy zewnętrzni
Premio Chmal może przekazywać dane osobowe swoim pracownikom (w zakresie, w jakim są im one niezbędne do wykonywania ich obowiązków) i innym spółkom z grupy Premio Chmal. Inne spółki z grupy będą pełnić rolę kolejnego administratora (w tym przypadku użytkownik zostanie osobno poinformowany o przetwarzaniu jego danych) bądź przetwarzać dane osobowe w imieniu i na żądanie administratora (jako podmiot przetwarzający dane).
Ponadto w ramach dążenia do wymienionych wyżej celów Premio Chmal może przekazać dane osobowe użytkownika zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane spoza grupy Premio Chmal, w zakresie w jakim są im one potrzebne do wykonania wydanych im przez Premio Chmal poleceń.
Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane to między innymi:
 • dostawcy usług IT, usług chmury i baz danych dla Premio Chmal;
 • konsultanci, dostawcy i usługodawcy wspierający w promocji i marketingu produktów i usług Premio Chmal, przechowywaniu i analizowaniu danych osobowych, zbierający oceny, opinie i ankiety od użytkowników i klientów, komunikujący się z użytkownikiem w imieniu Premio Chmal oraz przetwarzający i realizujący transakcje, w tym zakup opon i instalacji i/lub innych usług motoryzacyjnych oraz wykonujący inne czynności mające na celu zapewnienie komunikacji o promocjach oraz usługach użytkownikom Strony internetowej i klientom.
Dane osobowe użytkownika mogą być ujawniane:
 • wszystkim osobom trzecim, na które Premio Chmal dokonuje cesji swoich praw lub obowiązków na podstawie stosownej umowy;
 • krajowym lub międzynarodowym organom nadzorczym, egzekucyjnym lub giełdowym oraz sądom w przypadkach, gdy Premio Chmal jest do tego zobowiązana na podstawie ustawy lub rozporządzenia lub na podstawie żądania zgłoszonego przez taki organ; oraz
 • organom administracji rządowej lub samorządowej bądź innym organom ustawowym lub publicznym.
Żadne informacje przekazane przez użytkowników za pośrednictwem dostępnego na Stronie internetowej formularza internetowej rejestracji gwarancji na opony nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Przekazywanie danych za granicę
Dane osobowe przekazywane wewnątrz lub poza Premio Chmal mogą być również przetwarzane w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię („EOG”).
W przypadku przekazywania danych osobowych użytkownika poza EOG przed ich przekazaniem Premio Chmal zawrze z odbiorcą umowę uwzględniającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, by zapewnić odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych osobowych. Użytkownik może zażądać dodatkowych informacji w tym zakresie oraz zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, korzystając z swoich praw w sposób wskazany poniżej (patrz punkt „Prawa użytkownika”).
Przechowywanie danych
Premio Chmal będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres 2 lat od daty ostatnich odwiedzin Strony internetowej.
Jeśli jednak użytkownicy życzą sobie usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Premio Chmal przed upływem tego czasu, mogą tego zażądać w sposób opisany poniżej.
 
Prawa użytkownika
Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Premio Chmal na podstawie niniejszej Polityki. Jeśli użytkownik uważa, że jego dane będące w posiadaniu Premio Chmal są nieprawidłowe lub niepełne, może również żądać ich sprostowania. Premio Chmal niezwłocznie poprawi odpowiednie dane.
Użytkownik ma również prawo:
 • żądać usunięcia danych osobowych użytkownika;
 • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika;
 • cofnąć udzieloną wcześniej Premio Chmal zgodę na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim cofnięciem);
 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego; lub
 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w innych celach w przypadkach, gdy Premio Chmal przetwarza dane osobowe użytkownika na innej podstawie prawnej niż jego zgoda.
Premio Chmal będzie honorować takie żądanie, cofnięcie lub sprzeciwienie się zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.
Dodatkowo użytkownik ma prawo przenoszenia danych, czyli otrzymania danych osobowych przekazanych Premio Chmal w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania tych danych innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Premio Chmal i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań użytkownika do zachowania poufności.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres wyznaczonego przez Premio Chmal Inspektora Ochrony Danych: biuro@chmal.pl.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości e-mail lub innej komunikacji od Premio Chmal, prosimy o zmianę preferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@chmal.pl . Premio Chmal zrealizuje żądania usunięcia nazwisk z list korespondencji pocztowej lub e-mailowej zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.
Jeśli użytkownik ma pytania lub nie jest zadowolony ze sposobu przetwarzania przez Premio Chmal jego danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem 68-200 Żary, ul. Gospodarcza 11 lub o wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@chmal.pl . Hurtownia Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j. przeanalizuje pytanie lub skargę użytkownika i udzieli odpowiedzi w najwcześniejszym możliwym terminie.
Użytkownikowi zawsze przysługuje również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.
Inne witryny
Witryna Hurtowni Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j. może zawierać łącza do witryn nienależących do Hurtowni Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j.. Hurtownia Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j. stara się podawać łącza wyłącznie do stron, które reprezentują równie wysoki standard i poszanowanie prywatności. Hurtownia Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j. nie odpowiada jednak za treść witryn nienależących do Hurtownia Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j. ani za stosowane przez nie praktyki dotyczące prywatności.
Osoby małoletnie
Hurtownia Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j. nie zbiera, nie wykorzystuje ani nie ujawnia za pośrednictwem Strony internetowej danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu) osób małoletnich poniżej 16 roku życia bez uzyskania uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna. Hurtownia Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j. nie zezwala osobom małoletnim poniżej 16 roku życia na rejestrowanie się lub udział w konkursach lub akcjach promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem Strony internetowej. W przypadku, gdy rodzic lub opiekun osoby małoletniej poniżej 16 roku życia stwierdzi, że dziecko przekazało Hurtownia Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j. dane osobowe, powinien nawiązać z Hurtownia Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j. kontakt, jeżeli chce, aby takie dane zostały usunięte z bazy Hurtownia Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j.. Jeżeli Hurtownia Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j. pozyska informację o znajdowaniu się danych osobowych osoby małoletniej poniżej 16 roku życia, dane te zostaną usunięte z istniejących plików.
Ponadto przed używaniem lub ujawnianiem swoich danych osobowych na Stronie internetowej osoby małoletnie poniżej 16 roku życia powinny uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna.
Aktualizacje Polityki
Użytkownik będzie z wyprzedzeniem powiadamiany o przyszłych aktualizacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce za pośrednictwem Strony internetowej (okienko wyskakujące lub w inny sposób) oraz przy użyciu innych kanałów komunikacji (np. e-mail, jeśli użytkownik podał adres).
 
 
[1]              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
[2]              Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.